Szkoła Podstawowa w Reczpolu

37-755 Krzywcza

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home informacje dla rodziców Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Email Drukuj PDF

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZPOLU

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

§ 1.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7)

 

§ 2.

1.    Szkoła będzie zapisywać dzieci, które w roku 2015 ukończą 4, 5 i 6 lat  (tj. roczniki 2009, 2010 i 2011). Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci
w wieku 6, 5 i 4 lat zamieszkałe w obwodzie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 2.

2.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

3.    Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

4.    Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i nie mogą wpływać na liczbę oddziałów przedszkolnych w szkole.

 

1.    Tok postępowania rekrutacyjnego:

1)    rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się o zasadę powszechnej dostępności;

2)    regulamin rekrutacji stosuje się, gdy liczba dzieci zgłoszonych do oddziału przedszkolnego przekracza liczbę miejsc w oddziale przedszkolnym;

3)    rekrutacja dzieci na następny rok szkolny trwa od 1 marca do 31 marca;

4)    szczegółowy harmonogram naboru dzieci do oddziału przedszkolnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

5)    rodzice zgłaszają dzieci do oddziału przedszkolnego na druku WNOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZPOLU NA ROK SZKOLNY 2015/16 (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu);

2.    Rodzice do wniosku dołączają dokumenty:

1)    wniosek o przyjęcie dziecka - nowe dzieci;

2)    inne dokumenty dołączone do ?Wniosku o przyjęcie dziecka?, odpowiednio:

a)    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;

c)    orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ? dokument składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

d)    prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;

e)    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dokument składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu

3.    Dokumenty, o których mowa w ust. 2 mogą być składane w postaci kopii poświadczonej z oryginałem przez rodzica kandydata;

4.    Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

5.    Ogłoszenie wyników rekrutacji ? informacja u dyrektora szkoły.

6.    Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych oddziałów przedszkolnych. We wniosku określa się kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

7.    Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.

 

§ 3.

 

1.    Zasady postępowania rekrutacyjnego:

1)    w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

a)    wielodzietność rodziny kandydata,

b)            niepełnosprawność kandydata;

c)            niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)            niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)            niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)             samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)            objęcie kandydata pieczą zastępczą

2)            w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Ustala się kryteria uwzględniane w postępowaniu uzupełniającym wraz z ich wartością punktową:

a)            kandydat do oddziału przedszkolnego pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny ? 6 punktów;

b)            kandydat, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium to stosuje się również do pracującego/ studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko? 3 punkty;

c)            rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację w danym przedszkolu - 2 punkty;

d)            jeden z rodziców pracuje zawodowo - 1 punkt;

3)            dokumentem potwierdzającym spełnienie przez kandydata warunków w ust. 2 jest złożenie oświadczenia o treści ,,uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym?.

2.    Zadania komisji rekrutacyjnej:

1)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego wraz z podaniem uzyskanej przez kandydatów liczbie punktów lub informację o liczbie wolnych miejsc;

2)    sporządzenie listy, o której mowa w ust.1 i podanie jej do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia;

3)    podanie do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 1 i 2 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

4)    rodzice kandydatów, którzy wskazali więcej, niż jeden oddział przedszkolny - uzyskają informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

5)    jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

3.    Skład komisji rekrutacyjnej:

1)    przedstawiciel rady pedagogicznej ? przewodniczący;

2)    przedstawiciel rady pedagogicznej ? protokolant;

3)    przedstawiciel rady rodziców - członek

4.    Zadania dyrektora:

1)    powołanie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie przewodniczącego komisji;

2)    informowanie o wynikach rekrutacji, harmonogramu rekrutacji i niniejszego regulaminu;

3)    wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszeń do oddziału przedszkolnego;

4)    sprawdzenie kompletności wniosków pod względem formalnym i rzeczowym;

5.    Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej:

1)    kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu;

2)    zapoznanie komisji z wykazem wolnych miejsc organizacyjnych w placówce;

3)    zapoznanie komisji z wykazem zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego;

4)    zapoznanie komisji z zasadami rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego;

5)    nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzenia dokumentacji przez komisję, a w tym:

a)    protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania;

b)    sporządzenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego lub informację o liczbie wolnych miejsc;

c)    data podania do publicznej wiadomości listy opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

6.    Procedura odwoławcza:

1)    w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału przedszkolnego;

2)    uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)    rodzic kandydata może wnieść do dyrektora oddziału przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

4)    dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej , o którym mowa w ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania;

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Regulaminu rekrutacji dzieci

do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/16

Harmonogram naboru dzieci do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2015/2016

 

1.    Od 1 - 31 marca 2015 r. przyjmowanie WNOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16;

2.    14 kwietnia 2015 r. ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci przyjętych znajdują się u dyrektora szkoły. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jeden oddział przedszkolny - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej;

3.    18 kwietnia 2015 r. uzupełniające postępowanie rekrutacyjne dla dzieci z obwodu szkoły podstawowej;

4.    30 kwietnia 2015 r. postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

 

 

 

 

sonda

ile czasu dziennie poświęcasz na naukę?
 

Licznik

dzisiaj154
wczoraj642
w tygodniu1423
w miesiącu12013
wszystkie607128
Powered by Kubik-Rubik.de

on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 174 gości 

jest godzina

kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Środa
19 Grudnia 2018
Imieniny obchodzą
Abraham, Beniamin, Dariusz, Gabriela,
Mścigniew, Nemezjusz, Tymoteusz, Urban

Do końca roku zostało 13 dni.
Zodiak: Strzelec