Szkoła Podstawowa w Reczpolu

37-755 Krzywcza

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home dokumenty szkolne Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Email Drukuj PDF

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

1.      stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,

2.      dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,

3.      rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

4.      propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

5.      kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

6.      wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,

7.      podnoszenie kultury życia codziennego,

8.      niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych),

9.      rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi

i problemowymi.

II. Założenia organizacyjne

1.      Świetlica jest czynna w godz. 13.00 ? 15.00 w dni, w których odbywają się  zajęcia dydaktyczne w szkole.

2.      Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.

3.      Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska -  wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów;  mogą w razie potrzeby ulegać zmianie.

4.      Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.

5.      W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w   pkt. 4 przez   rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia pracy świetlicy.

6.      Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

7. Jeżeli nie będzie możliwości utworzenia grupy wychowawczej (minimum 3 osoby), świetlica automatycznie nie jest czynna o danej godzinie. Nie dotyczy to uczniów dojeżdżających.

8. Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy   po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu autobusu szkolnego.

9.      Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie  naszej szkoły, w następującej kolejności:

 

  • uczniowie dojeżdżający,
  • dzieci, których rodzice pracują,
  • dzieci z klas 1-3,
  • dzieci z klas 4-6,

 

10.   Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy

przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela  oraz dzieci nie  uczęszczające na lekcje religii bądź zwolnione z zajęć wf .

9.    Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się

wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych

opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.

10.    Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych

szkoły i dobrowolnych  wpłat rodziców.

11.    Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy,

zakup materiałów eksploatacyjnych do zajęć ( gry, zabawki, materiały

plastyczne).

12.    W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą

decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

1.           Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy  opiekuńczo ? wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.

2.           Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły .

3.           Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same po lekcjach.

4.           Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności dziecka w świetlicy.

5.           Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.

6.           Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym  i podpisanym przez rodziców piśmie.

7.           W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy

1.      Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

2.      Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

3.      Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

4.      Organizowanie wycieczek i spacerów.

5.      Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

6.      Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

7.      Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

8.      Współpraca z rodzicami, wychowawcami.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:

1.  właściwie zorganizowanej opieki,

2.      życzliwego traktowania,

3.      swobodnego  wyrażania myśli i przekonań,

4.      opieki wychowawczej,

5.      poszanowania godności osobistej,

6.      ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną

Wychowanek jest zobowiązany do:

1.      przestrzegania regulaminu świetlicy,

2.      przestrzegania zasad współżycia w grupie,

3.      współpracy w procesie wychowania,

4.      pomagania słabszym,

5.      dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy,

6.      ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

VI. Kary i nagrody wobec wychowanków

 

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą  w postaci:

1. pochwały ustnej,

2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

3. nagrody rzeczowej,

4. dyplomu.

 

Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

1. upomnienie ustne,

2. ostrzeżenie w obecności grupy,

3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym

zachowaniu,

4. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania.

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

VII. Dokumentacja świetlicy

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1.      kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi

danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną

dziecka,

2.      regulamin świetlicy szkolnej,

3.      roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,

4.      dzienniki zajęć.

Przyjęto do realizacji na RP dnia 24 sierpnia 2015 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 06 września 2015 12:43  

sonda

ile czasu dziennie poświęcasz na naukę?
 

Licznik

dzisiaj132
wczoraj642
w tygodniu1401
w miesiącu11991
wszystkie607106
Powered by Kubik-Rubik.de

on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 350 gości 

jest godzina

kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Środa
19 Grudnia 2018
Imieniny obchodzą
Abraham, Beniamin, Dariusz, Gabriela,
Mścigniew, Nemezjusz, Tymoteusz, Urban

Do końca roku zostało 13 dni.
Zodiak: Strzelec