Szkoła Podstawowa w Reczpolu

37-755 Krzywcza

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home dokumenty szkolne Procedury obowiązujące w szkole

Procedury obowiązujące w szkole

Email Drukuj PDF

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZPOLU

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. W rozporządzeniu §10 zobowiązuje się szkoły i placówki do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem.

Nasza szkoła przyjmuje działania interwencyjne określone przez Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku i dostosowuje je do własnych warunków.

Zasady ogólne:

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.

? Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do pełnej informacji o sytuacji  i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.

? Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor szkoły

? Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Szkoły.

? W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

? Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły, sporządzając możliwie dokładną notatkę służbową z ustaleń i przekazuje ją do dyrektora  szkoły.

Podstawy prawne stosowanych procedur:

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. tekst jednolity Dz. Z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /.

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./

3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.

4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. Zm./

5) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form  i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/.

8) Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 z późniejszymi zmianami)

CELE PROCEDUR

Celem wprowadzenia procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów oraz wdrażanie zasad postępowania, warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

Procedury dotyczą nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów, uczniów, pracowników obsługowych.

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR

1. Zapoznanie rodziców z treścią procedur na zebraniach do 30 września każdego roku.

2. Zapoznanie uczniów na lekcjach wychowawczych do 30 września każdego roku.

3. Opublikowanie zestawu procedur na szkolnej stronie internetowej.

PROCEDURY

1 . Procedura rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych

1. Uczniowie wchodzą do szkoły najwyżej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, czyli  o godzinie 745 lub równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę przed zajęciami danej klasy.

2. Od 745 do 800 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury na piętrach.

3. Dzieci z oddziału  przedszkolnego  są przyprowadzane przez rodziców do sali lekcyjnej.

4. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.

5. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I - III odbierają swoje dzieci zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych. Rodzice/prawni opiekunowie oczekują na ucznia na terenie szkoły przy głównym wejściu.

2.  Procedura organizacji zajęć dydaktycznych

1. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć uczniów.

2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne.

3. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych, nie wolno im samowolnie opuszczać szkoły.

4. W okresie jesienno-wiosennym uczniowie mogą spędzać przerwy poza budynkiem w obrębie placu zabaw, tylko pod opieką nauczyciela. Nie wolno im wchodzić na parking.

5. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco notuje spóźnienia.

6. Uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji przez wychowawcę lub innych nauczycieli oraz poprzez informację umieszczone na tablicy ogłoszeń.

7. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

8. Każda klasopracownia ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich uczniów na początku września.

3.  Procedura kontaktów z rodzicami

1. Indywidualne sprawy  dotyczące konkretnego  ucznia i problemów dydaktyczno-wychowawczych  z nim związanych rodzice uzgadniają (w zależności od rodzaju sprawy) z nauczycielem przedmiotu, z wychowawcą klasy. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Szkoły.

2. Do kontaktów z Dyrektorem Szkoły w sprawach ogólnych, dotyczących całej klasy, uprawnieni są przedstawiciele oddziałowych rad rodziców i Rady Rodziców (jeden rodzic z każdego oddziału).

3. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się co najmniej trzy razy w roku.

4. Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych, dyżurów konsultacyjnych nauczycieli. Możliwy jest także kontakt telefoniczny, e-mailowy na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.

4.  Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

1. Usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych dokonują rodzice/prawni opiekunowie, zamieszczając pisemną informację w dzienniczku ucznia /zeszycie do korespondencji  z prośbą o usprawiedliwienie (należy podać termin nieobecności) do wychowawcy klasy.

2. Ponadto usprawiedliwienie może nastąpić na podstawie zwolnienia lekarskiego.

3. Pisemne usprawiedliwienia nieobecności uczniowie przynoszą maksymalnie do dwóch tygodni po dacie ustania nieobecności. W przeciwnym wypadku godziny nieobecne są nieusprawiedliwione.

5.  Procedura zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych

1. Zwolnienie uczniów następuje na podstawie pisemnej informacji w dzienniczku ucznia/zeszycie do korespondencji od rodziców/prawnych opiekunów. Zwolnienia może dokonać wychowawca klasy, w czasie nieobecności wychowawcy inny uczący 
w tej klasie nauczyciel. Dzienniczek/zeszyt do korespondencji zostaje do dnia następnego w dzienniku lekcyjnym.

2. Zwolnienia przez nauczyciela ? opiekuna (jeśli dziecko reprezentuje szkołę np. w zawodach sportowych lub w konkursach szkolny/pozaszkolnych) następuje wówczas, kiedy w pokoju nauczycielskim  na tablicy informacyjnej znajduje się  lista uczniów uczestniczących w danym przedsięwzięciu.

6. Procedura realizowania obowiązku szkolnego

1. Nauczyciel odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach lekcyjnych.

2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do prowadzenia systematycznej kontroli frekwencji uczniów.

3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecności dziecka niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych w terminie przewidzianym w Statucie Szkoły (dwa tygodnie po powrocie do szkoły).

4. W przypadku planowanej długotrwałej nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice są zobowiązani  do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.

5. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w sprawie nieobecności ich dziecka. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

6. W przypadku kiedy wychowawca nie może się skontaktować z rodzicem/opiekunem prawnym wysyła pisemne zawiadomienie wzywające rodziców na spotkanie . Jeśli nieobecności spowodowane są wagarami, na spotkaniu w obecności rodzica/opiekuna prawnego uczeń zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia. Ustala się zasady dyscyplinujące, np. zeszyt obecności, częstszy kontakt rodziców ze szkołą.

7. W przypadku nie reagowania rodziców/prawnych opiekunów na przedłużające się wagary, wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, który we współpracy z wychowawcą podejmuje działania przypisane swoimi kompetencjami do przygotowania tytułu wykonawczego włącznie.

8. Jeżeli działania nie odnoszą nadal skutku Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą kierują sprawę do Sądu Rodzinnego, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego i o wgląd w sytuację rodzinną ucznia oraz informują o podjętych przez szkołę krokach .

9. Powyższe postępowanie wdraża się automatycznie w przypadku wystąpienia 50% nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach obowiązkowych w okresie jednego miesiąca.

7. Procedura przebywania w budynku szkoły

1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli.

2. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu.

3. Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w szkole.

4. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły.

5. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii z klas I-III szkoły podstawowej, objęci są opieką przez nauczyciela bibliotekarza. Listę uczniów, którzy w danym roku szkolnym nie uczęszczają na lekcje religii wychowawca przekazuje dyrektorowi po pierwszym zebraniu z rodzicami.

6. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii z klas IV-VIII szkoły podstawowej, objęci są opieką pedagogiczną przez nauczycieli bibliotekarzy. Listę uczniów, którzy w danym roku szkolnym nie uczęszczają na lekcje religii wychowawca przekazuje dyrektorowi po pierwszym zebraniu z rodzicami.

7. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez  ucznia

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego zajęciach miało to miejsce, zobowiązany jest zaznaczyć nieobecność ucznia na lekcji.

2. Po zakończonej lekcji powiadomić wychowawcę.

3. Wychowawca lub dyrektor powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji

rodzica/prawnego opiekuna, w przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami,  powiadamia policję.

8. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci oddziału przedszkolnego

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadania, które jest przedmiotem procedury.

1. Rodzice (prawni opiekunowie):

1. Przestrzegają ustalonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego.

2. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela oraz od odebrania go z grupy.

3. Upoważniają inne osoby do odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego.

4. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

5. Jeżeli rodzice przebywają za granicą przedkładają w szkole upoważnienie potwierdzone notarialnie.

6. W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż na upoważnieniu ? rodzic zgłasza ten fakt rano po przyprowadzeniu dziecka nauczycielowi i przekazuje odpowiednie upoważnienie.

7. Potwierdzają znajomość procedury podpisem w składanym oświadczeniu.

2.   Nauczyciel oddziału przedszkolnego

1. Informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego ? podczas rekrutacji, na pierwszym zebraniu z rodzicami, na spotkaniu z Radą Rodziców.

2. Kontroluje, wymaga i konsekwentnie przestrzega realizacji procedury.

3. Nauczyciele

1. Przyjmują upoważnienie rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby i tworzą listę upoważnionych osób.

2. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do szkoły i oddanie pod opiekę nauczyciela do momentu odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.

3. Sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanej w upoważnieniu z dowodem osobistym osoby zgłaszającej się po dziecko.

4. Zbierają pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą od rodziców.

Opis czynności

1. Przyprowadzać i odbierać dzieci z oddziału przedszkolnego mogą tylko rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione w obecności dyrektora szkoły.

3. Rodzice przyprowadzają dziecko do oddziału przedszkolnego w godzinach od 745 do 800.

4. Dziecko przyprowadzane jest do szkoły i przekazane jest przez rodzica pod opiekę nauczyciela.

5. Ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.

6. Rodzice odbierają dzieci od godziny 1300 do godz. 1330

7. Miejscem odbierania dzieci jest sala szkolna.

8. Rodzice lub osoby upoważnione są zobowiązani zawsze poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka z oddziału przedszkolnego.

9. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela powinna okazać go, celem sprawdzenia zgodności danych osoby upoważnionej.

10. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka:

1. osobie niepełnoletniej ? tj. do 18 roku życia,

2. nie ujętych w upoważnieniu,

3. gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. oznaki nietrzeźwości).

11. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, nauczyciel winien niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor podejmuje czynności zapewniające dziecku bezpieczeństwo.

12. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonych godzinach i rodzice nie poinformowali szkoły o ewentualnym spóźnieniu, nauczyciel nawiązuje telefoniczny kontakt z rodzicami, celem wyjaśnienia przyczyny nieodebrania dziecka ze szkoły.

13. W przypadku, gdy pod wskazanymi w karcie zgłoszenia dziecka numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w oddziale przedszkolnym 1 godzinę.

14. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

15. Skutkiem zaistnienia takiej sytuacji jest odwiezienie dziecka przez Policję do Pogotowia Rodzinnego, a powrót dziecka do rodziny może nastąpić dopiero po wydaniu odpowiedniej decyzji przez Sąd.

10. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci klas I ? III  ze szkoły  
w czasie i po zajęciach edukacyjnych1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice/opiekunowie prawni lub wskazane przez nich osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

2. Na początku roku szkolnego (podczas I zebrania) wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych oraz informacjęokreślającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych.

3. Uczeń klas najmłodszych, który ukończył 7 rok życia może sam wrócić do domu, ze szkoły tylko na podstawie pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażający zgodę na samodzielne powroty dziecka ze szkoły do domu, przejmują za nie odpowiedzialność w tym czasie. Zgodę taką przechowuje wychowawca klasy.

4. Wychowawca sporządza listę dzieci, które posiadają pozwolenie na samodzielny powrót do domu i umieszcza ją w dzienniku lekcyjnym oraz przekazuje listę do dyrektora  szkoły.

5. Sporadyczny, samodzielny powrót do domu ze szkoły dziecka ? ucznia klas I-III udokumentowany jest stosownym oświadczeniem, które mają obowiązek złożyć rodzice/prawni opiekunowie.  Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w klasie oraz przechowuje dokument w teczce wychowawcy.

6. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy:

- niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły,

- nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

- wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

- jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe lub nietrzeźwy rodzić odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających   należy wezwać policję.

- nauczyciel sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

7. Gdy rodzic/opiekun prawny chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie  i poświadcza odbiór dziecka stosownym oświadczeniem, w którym podaje datę, godzinę i powód zwolnienia.

8. Uczeń, który ukończył  7 rok życia może zostać również pisemnie zwolniony przez rodzica z zajęć lekcyjnych. W tym przypadku bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub inne wskazane miejsce.  Rodzic zobowiązany  jest w pisemnym oświadczeniu podać datę, godzinę zwolnienia i powód zwolnienia oraz zaznaczyć, że uczeń ma się udać samodzielnie do domu lub we wskazane miejsce.

9. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności wychowawca informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodziców osoba musi przy odbiorze dziecka okazać się dowodem tożsamości. Odbiór dziecka potwierdza czytelnym podpisem w dzienniku  lekcyjnym.

10. Uczniowie klas I-II  ubierają się w szatni pod opieką nauczyciela, z którym dana klasa kończy zajęcia. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby wyznaczone przez rodziców/prawnych opiekunów oczekują na dzieci przed wejściem do budynku szkoły.

11. Jeżeli po skończonych lekcjach zgodnie z planem zajęć dla danej klasy, rodzic/prawny opiekun nie zgłasza się po swoje dziecko nauczyciel mający ostatnią lekcję powinien przeprowadzić rozmowę telefoniczną z rodzicem.

12. Wychowawca klasy zobowiązany jest wyjaśnić powód nieodebrana dziecka ze szkoły po zakończonych zajęciach. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza notatkę i przechowuje ją w teczce wychowawcy. Po trzech takich zdarzeniach rodzic kierowany jest na rozmowę wyjaśniającą do dyrektora szkoły. W przypadkach notorycznego nieodbierania ucznia po zakończonych zajęciach ze szkoły sprawa przekazywana jest do sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

13. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

14. Wychowawca zamieszcza w dzienniku listę dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w szkole.

15. Z wycieczki, kina, teatru, basenu i itp. dzieci powracają do szkoły pod opieką nauczyciela, wychowawcy  skąd rozchodzą się do domu. Po wycieczkach, które są organizowane poza planem lekcyjnym obowiązującym dla danej klasy dziecko musi być odebrane przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobę przez niego wskazaną.

16. Procedura gromadzenia wyżej wymienionej dokumentacji powtarzana jest w każdym roku szkolnym.

11. Procedura organizacji przerw lekcyjnych

1. Uczniowie po skończonej lekcji wychodzą na przerwę.

2. Dzieci z klas I-III spędzają przerwę (poza śniadaniową) na korytarzu przy swojej sali.

3. Wszyscy uczniowie z klas IV-VIII  spędzają przerwę przed salą, w której będą mieli następną lekcję.

4. Uczniowie w czasie przerw mogą udać się do biblioteki szkolnej.

5. Niedozwolone jest bieganie uczniów po korytarzach i schodach.

6. Wszystkie problemy, zaistniałe konflikty uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu.

7. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie  z harmonogramem dyżurów.

8. Nieobecność nauczyciela na dyżurze nie zwalnia go z odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów. Dyżur pełniony jest zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie dyżurów.

9. W okresie wiosennym i letnim uczniowie ustalone przerwy mogą spędzać na placu przy szkole pod opieką dyżurujących zgodnie z harmonogramem nauczycieli. Uczniowie klas I ? III mogą spędzać przerwy na placu zabaw.

10. Po dzwonku na lekcję uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do wyciszenia się
i ustawienia przed salą w oczekiwaniu na przyjście nauczyciela.

11. Nadzór nad pełnionymi dyżurami pełni dyrekcja szkoły.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczniów podczas przerwy:

1. Do szkoły przychodź nie wcześniej niż 15 minut przed lekcjami i opuszczaj ją tuż po zakończeniu zajęć.

2. Okazuj szacunek wszystkim pracownikom szkoły.

3. Bezzwłocznie wykonuj polecenia nauczyciela dyżurującego.

4. Zachowuj się życzliwie wobec kolegów.

5. Nie biegaj po terenie szkoły.

6. Nie krzycz.

7. Po dzwonku wycisz się i ustaw przy sali, w której masz lekcję.

8. Po skończonej lekcji przejdź pod salę, gdzie będziesz miał kolejną lekcję.

9. W szkole poruszaj się prawą stroną (bardzo ważne przy chodzeniu po schodach).

10. Tornister/plecak ustawiaj przed salą (koniecznie pod ścianą) tak, aby nie stanowił zagrożenia dla wszystkich poruszających się po korytarzach

11. Krótkie przerwy spędzaj na korytarzu przy sali, gdzie będziesz miał następną lekcję.

12. Nie wychodź poza teren szkoły.

13. Nie otwieraj okien.

14. Nie przebywaj bez potrzeby w toalecie.

15. Zachowuj czystość i porządek w szkole.

16. Za przyniesione do szkoły rzeczy odpowiadasz sam.

12.  Procedura korzystania z szatni szkolnej

1. Pracownik szkoły otwiera szatnię dla uczniów o godzinie 740.

2. Uczniowie pozostawiają ubrania w szatni najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.

3. W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz w oddzielnym worku - obuwie zewnętrzne (ewentualnie sportowe).

4. Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

5. Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych i przerw.

6. Każdy oddział ma w danym roku szkolnym ma przydzielony segment wieszakowy, odpowiednio oznaczony.

7. W czasie trwania lekcji szatnie zamykane są przez pracowników obsługi.

8. Uczniowie mają obowiązek dbać o czystość w pomieszczeniach szatni.

9. Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) pomieszczeń szatni.

10. Uczniowi za brak poszanowania mienia szkoły grożą kary wymienione w Statucie Szkoły.

13.  Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji.

1. Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez niego regulaminu szkoły  i wynikających stąd konsekwencjach.

2. Zgłasza po lekcji sprawę do wychowawcy klasy, ewentualnie dyrektora o zaistniałej sytuacji.

3. Sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia.

4. Telefonicznie informuje rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.

5. Jeśli wymaga tego sytuacja wzywa rodziców i rozmawia nt. trudności dziecka oraz ewentualnej możliwości pomocy, a także o konsekwencjach wynikających ze Statutu Szkoły.

6. W dalszym ciągu obserwuje zachowanie ucznia.

7. W sytuacjach kryzysowych ucznia izoluje się od grupy rówieśniczej, wzywa się rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.

14. Procedura postępowania po wypadkach osób pozostających pod opieką szkoły

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który ma informację o wypadku zapewnia poszkodowanemu fachową pomoc: powiadamia pogotowie ratunkowe, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

2. Osoba zawiadamia niezwłocznie:

- dyrektora szkoły

- wychowawcę

- rodziców (prawnych opiekunów)

- społecznego inspektora pracy.

3. Dyrektor zobowiązany jest do podjęcia kroków wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.

4.Poszkodowany pozostaje pod opieką pracowników szkoły do momentu przybycia rodziców (prawnych opiekunów) lub służb medycznych.

15.  Postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji

1. W przypadku stwierdzenia, że uczniowi coś dolega podczas lekcji nauczyciel podejmuje następujące działania:

- kontaktuje się z wychowawcą klasy, który telefonicznie kontaktuje się z rodzicem/prawnymi opiekunami.

2. Chory uczeń oczekuje w szkole pod opieką osoby dorosłej na przybycie rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich wskazanej.

3. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły, w wyniku którego uczeń utracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe nauczyciel wzywa służby ratownicze (pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

4. Nauczyciel powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

16. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami wskazującymi na przemoc fizyczną w domu.

1. Jeżeli nauczyciel zauważy lub uczeń zgłosi mu po przyjściu do szkoły urazy (złamania, stłuczenia, zasinienia, zranienia itp.) stwarzające podejrzenie, że powstały one w czasie pobytu ucznia w domu, postępuje w następujący sposób:

a) zapewnia uczniowi bezpieczne warunki, opiekę i wsparcie osoby dorosłej,

b) powiadamia wychowawcę, dyrektora szkoły,

c) wspólnie z wychowawcą i dyrektorem wysłuchuje relacji ucznia,

d) uczniowi udziela niezbędnej pomocy lub wzywa pomoc medyczną, jeśli wymaga tego sytuacja,

e) powiadamia policję i w razie potrzeby uczestniczy w niezbędnych czynnościach,

f) powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

2. Podobny tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji, gdy uczeń zgłasza, iż doświadczył w domu innego rodzaju przemocy i odmawia powrotu do domu lub informuje nauczyciela, że rodzice (opiekunowie) są pod wpływem alkoholu i nie mogą wykonywać czynności opiekuńczych wobec ucznia.

17. Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

1. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych warunków korzystania z ww. urządzeń na terenie szkoły.

2. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).

3. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy) telefon może być używany .

4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, bądź innego nośnika jest zabronione.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu na terenie szkoły (uczeń zobowiązany jest do pilnowania swojego telefonu) oraz 
w trakcie innych zajęć szkolnych (np. wycieczka, wyjście do kina).

6. Nieprzestrzeganie procedury skutkuje oddaniem telefonu do dyrektora szkoły.

7. Telefon może odebrać rodzic w godzinach pracy dyrektora  szkoły 8.00 ? 15.00

18. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń posiada włączony telefon  komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne podczas lekcji.

1. Uczeń ma obowiązek oddać telefon (odtwarzacz) na żądanie nauczyciela.

2. Nauczyciel przekazuje telefon (odtwarzacz) w depozyt do dyrektora  szkoły i informuje  o zaistniałym fakcie wychowawcę ucznia.

3. Wychowawca wzywa telefonicznie bądź listownie rodziców ucznia do odbioru telefonu (odtwarzacza).

4. Przybyły rodzic potwierdza pisemnie odbiór telefonu (odtwarzacza) na otrzymanym druku.

19.  Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) podejmuje się następujące kroki:

  • Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
  • Wychowawca informuje o fakcie szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa oraz dyrekcję szkoły.
  • Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem warto, sporządzić notatkę ze spotkania, w której zamieszczone zostaną zobowiązania do pracy nad dzieckiem, podpisane przez wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu.
  • Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informację o przejawach demoralizacji ucznia, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
  • Szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

19.1. Procedura postępowania wobec ucznia, u którego stwierdzono, że znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego ? stwarza warunki w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub życie (uczeń pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej)

3. Wychowawca klasy albo osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły powiadamia o fakcie rodziców/prawnych opiekunów  ucznia i wzywa ich do szkoły. W przypadku, gdy kontakt z rodzicem/prawnym opiekunem  jest niemożliwy, szukamy kontaktu z innym pełnoletnim członkiem rodziny. Przekazujemy dziecko rodzicowi/prawnemu opiekunowi, który poświadcza to na piśmie. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane przebywa na terenie szkoły do momentu zakończenia zajęć (osoba upoważniona prowadzi odpowiednie działania z instytucjami wspomagającymi).

4. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia osoba interweniująca wzywa pogotowie. Jednocześnie informuje o podjętych działaniach rodziców/prawnych opiekunów. Dziecko znajduję się pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły do momentu przybycia lekarza pogotowia.

5. Uczeń ukarany jest zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

6. Jeżeli wymaga tego sytuacja, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości o tym, że uczeń znajdował  się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub środków psychotropowych,  dyrektor  informuje odpowiednie instytucje: Sąd Rodzinny i Nieletnich, Policję lub Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. Uczniowie i jego rodzinie udzielona zostaje pomoc psychoedukacyjna.

19.2. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje się na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.

2. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrekcję szkoły i wzywa policję.

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

19.3. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży, ani plecaka ucznia ?  jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

1. O swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach powiadamia dyrekcję szkoły.

2. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa w szkole.

3. Szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję.

4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową dokumentującą całe zdarzenie.

19.4. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o paleniu papierosów przez ucznia szkoły na terenie szkoły lub w najbliższej okolicy (od momentu uzyskania informacji).

1. Osoba interweniująca informuje wychowawcę klasy.

2. Zawiadamiani są rodzice ucznia (prawni opiekunowie).

3. W szczególnych przypadkach uczeń uzależniony od nikotyny kierowany jest za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na zajęcia psychoedukacyjne  lub  do poradni specjalistycznej.

4. System kar dla uczniów palących papierosy ustala zespół klasowy w trakcie swoich posiedzeń, zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

20.  Sposób postępowania w przypadku incydentu bombowego

1. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bombowym, osoba, która została o nim poinformowana, przekazuję sprawę dyrektorowi szkoły.

2. Dyrektor szkoły zapewnia wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły bezpieczeństwo ? zarządza ewakuację.

3. W miarę możliwości uniemożliwia się osobom postronnym dotykanie nieznanych przedmiotów.

4. Dyrektor szkoły natychmiast powiadamia Policję pod numerem 997 lub 112.

Uwaga

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych
i innych niebezpiecznych substancji należy powiadomić dyrektora szkoły, zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły oraz uniemożliwić dostęp innym uczniom do tych przedmiotów.

21.1. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o wyłudzaniu lub zastraszaniu (od momentu uzyskania informacji)

1. Osoba interweniująca w trakcie lub po zdarzeniu powiadamia wychowawcę klasy (jeśli nie jest  obecny ?dyrektora).

2. Wychowawca klasy powiadamia zarówno rodzica/prawnego opiekuna ucznia poszkodowanego  jak i sprawcy.

3. Przeprowadzane są rozmowy ze sprawcą i osobą poszkodowaną w obecności dyrektora szkoły.  Spotkania organizuje wychowawca klasy.

4. Odbywają się rozmowy z rodzicem/prawnym opiekunem ucznia poszkodowanego i sprawcy wyłudzenia lub zastraszenia. Spotkania organizuje wychowawca klasy. Rozmowy przeprowadzane są w obecności dyrektora.

5. Osoba poszkodowana, jeśli jest to konieczne, otrzymuje pomoc psychologa.

6. Uczeń, który dopuścił się wyżej wymienionych przewinień podlega karom ustalonym przez zespół klasowy, zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

21.2. Procedura postępowania w razie pobicia (od momentu uzyskania informacji)

1. Osoba interweniująca w trakcie lub po zdarzeniu zawiadamia wychowawcę klasy  (jeśli jest nieobecny ?dyrektora).

2. Wychowawca klasy powiadamia rodzica ucznia poszkodowanego 
i odpowiedzialnego za pobicie.

3. Odbywają się rozmowy z uczniami poszkodowanymi oraz sprawcami 
w obecności dyrektora (spotkania organizuje wychowawca klasy).

4. Odbywają się rozmowy z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia poszkodowanego i odpowiedzialnego za pobicie w obecności dyrektora (spotkania organizuje wychowawca klasy).

5. W szczególnych przypadkach o fakcie pobicia się uczniów powiadomiona zostaje policja, która prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające.

6. Jeśli sprawca zdarzenia objęty jest dozorem kuratorskim dyrektor  informuje kuratora o zdarzeniu.

7. Jeśli wymaga tego sytuacja osoba poszkodowana, sprawca oraz osoby biernie uczestniczące  w zdarzeniu otrzymują opiekę psychologa.

8. Konsekwencje dla sprawcy pobicia: kara zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły ustalają zespoły klasowe.

20.3. Procedura postępowania w przypadku  stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia mienia przez ucznia

1. Każdy pracownik szkoły, który podejrzewa lub którego poinformowano, że uczeń dopuścił się kradzieży lub zniszczenia mienia natychmiast reaguje i powiadamia o tym dyrektora szkoły.

2. W miarę możliwości prowadzone są działania wyjaśniające, nauczyciel, dyrektor ustala okoliczności zdarzenia i prowadzone jest postępowanie wyjaśniające  z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia.

3. W sytuacjach kryzysowych szkoła powiadamia rodziców oraz policję.

4. Zniszczenie mienia szkolnego przez ucznia:

-   zgodnie ze Statutem Szkoły, rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność finansową lub naprawiają szkodę we własnym zakresie,

-   uczeń jest ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły.

20.4. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą przestępstwa

Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:

1. udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienia jej przez wezwanie lekarza  w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń,

2. niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły,

3. powiadomienia rodziców ucznia / prawnych opiekunów,

4. niezwłocznego wezwania policji w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności
i przesłuchania ewentualnych świadków zdarzenia.

20.5.  Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów, które zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówienie  o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, itp.)

1. W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań ucznia, zagrażających jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy.

2. Wychowawca/nauczyciel  informuje dyrektora szkoły, sporządza notatkę służbową dotyczącą zdarzenia. W razie potrzeby zapewnia bezpieczeństwo uczniowi  do czasu przekazania go rodzicom.

3. Wzywa się rodziców /prawnych opiekunów do szkoły. Wspólnie z dyrektorem przeprowadza rozmowę z rodzicami /prawnymi opiekunami, która powinna zakończyć się ustaleniem dalszego postępowania z uczniem. Sporządza się notatkę służbową.

4. Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa szkoła powiadamia policję, natomiast jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodziców / prawnych opiekunów  lub jego demoralizację, szkoła przekazuje odpowiednią informację do Sądu Rodzinnego.

21. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych.

2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.

3. Nauczyciel nadzorujący pracę ucznia z komputerem powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje.

4. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:

- przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo poznanych osób;

- nie przekazywać danych osobowych;

- nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela;

- nie korzystać z komunikatorów;

- nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku komputera;

- w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela o pomoc.

5. Nauczyciel ma obowiązek uświadomić uczniom i rodzicom zagrożenia związane z Internetem.

6. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych.

22. Procedura postępowania wobec działania sprawcy cyberprzemocy

Zabezpieczenie dowodów:

1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.

2. Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog szkolny/psycholog, rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa.

3. Uczniowi poszkodowanemu udziela się pomocy pedagogiczno-pedagogicznej.

4.  Przeprowadza się rozmowę z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu:

- celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad jego przyczynami i poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej;

- sprawca powinien otrzymać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy;

- należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane;

- sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania swojego działania 
i usunięcia z sieci szkodliwych materiałów;

- ważnym elementem rozmowy jest też określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy;

- jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy;

- nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy.

4.  Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka, sporządza się  notatkę służbową.

23. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia fałszerstwa popełnionego    przez ucznia

Sytuacje fałszerstwa w szkole:

- dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwane ocen, usprawiedliwianie nieobecności),

- przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,

- podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich,

- podkładanie  prac innych  uczniów jako własnych oraz udowodnione przez nauczyciela ściąganie,

- inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.).

1. Nauczyciel, który wykrył fałszerstwo informuje o tym fakcie wychowawcę.

2. Wychowawca lub nauczyciel, który stwierdził fałszerstwo zawiadamia telefonicznie rodziców / prawnych opiekunów  ucznia o zdarzeniu i wzywa się rodziców / prawnych opiekunów do szkoły.

3. Wychowawca klasy   przeprowadza  rozmowę z rodzicami / prawnymi opiekunami  oraz    z uczniem, który popełnił fałszerstwo, oraz wspólnie podejmują decyzję o dalszym postępowaniu i karze zgodnej ze Statutem Szkoły.

1. W przypadku powtórnego fałszerstwa dokonanego przez ucznia, szkoła zgłasza sprawę na policję.

24. Procedura organizowania imprez i uroczystości szkolnych

1. Szkoła organizuje, współorganizuje imprezy, wydarzenia, uroczystości i konkursy.

2. Mogą mieć charakter działań klasowych, między klasowych, środowiskowych.

3. Przez imprezę czy uroczystość szkolną rozumie się:

- akademia szkolna,

- apel uczniowski,

- uroczystości okolicznościowe

- konkurs wewnątrzszkolny/zewnętrzny,

- dyskoteka,  zabawa, bal.

4. Wszystkie imprezy i uroczystości umieszczone są w harmonogramie, który jest akceptowany przez radę pedagogiczną.

5. Szczegóły dotyczące przebiegu organizator lub współorganizator musi uzgodnić 
z Dyrektorem szkoły przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym.

6. Opiekun ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestnikówi odpowiedni poziom przedsięwzięcia.

7. Udział w imprezie należy opisać w krótkiej notatce i zamieścić w kronice  szkoły/stronie internetowej, celem promocji placówki.

25. Procedura organizowania wycieczek.

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

2. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

3. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

4. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się   w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych .

5. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły.

6. Wycieczkę przedmiotową, która ma się odbyć podczas planowej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić dyrektorowi. Przeprowadzenie wycieczki należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

7. Planowane wycieczki wielodniowe oraz te jednodniowe, które mają odbyć się w dniach zajęć dydaktycznych należy wpisywać, w terminie do 30 września danego roku szkolnego, do planu pracy szkoły.

8. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

9. Funkcje opiekunów wycieczki pełnią nauczyciele.

10. Zadania kierownika i opiekuna wycieczki.

- Wycieczkę lub imprezę pod względem merytorycznym i organizacyjnym przygotowuje kierownik wycieczki. Następnie informuje on uczestników 
o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: trasie, harmonogramie i regulaminie.

- Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

? opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,

? opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

? zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

? zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki ich przestrzegania,

? określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

? nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

? organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

? dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

? dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu,

? w porozumieniu z dyrektorem przygotowuje przydział zadań opiekunom, określa harmonogram dyżurów, przydział uczniów do grupy danego opiekuna,

? w porozumieniu z opiekunami dokonuje podziału zadań wynikających 
z programu między uczestników,  które spełniają pod nadzorem opiekunów.

- Opiekun w szczególności:

? sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami,

? współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki  lub imprezy,

? sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

? nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

? wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

11. Na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia 2 egzemplarze wypełnionej karty wycieczki (z których jeden pozostaje w dokumentacji szkoły, a drugi zabierany jest na wycieczkę) oraz listę uczestników wycieczki.

12. Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów mogą być przyczyną nieudzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki lub imprezy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna  lub kierownika wycieczki.

a) podczas wycieczek na terenie miejscowości ? 15;

b) podczas wycieczek poza teren miejscowości ? 15;

c) podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej (w tym rowerowych) ? 5.

2. Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie 
i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym dyrektor może odmówić udzielenia zgody     na przeprowadzenie wycieczki ze zbyt małą liczbą opiekunów, nawet jeżeli spełnione zostały wymogi wymienione w punkcie 1.

3. Czas trwania i trasa wycieczki muszą być dopasowane do wieku i możliwości uczestników.

4. Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych  i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m nad poziomem morza, bez udziału wykwalifikowanego przewodnika.

5. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek kolarskich powinni posiadać karty rowerowe.

6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

7. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem 
z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybycia do punktu docelowego.

8. Opiekun pełni swoją funkcję przez cały czas trwania wycieczki (także w nocy). Nie zezwala na samowolne oddalanie się od grupy żadnego z uczestników.

9. Przy organizowaniu wycieczek autobusowych należy uwzględniać fakt, że kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 8 godzin na dobę w rytmie: 4 godziny jazdy - jedna godzina odpoczynku;       2 godziny jazdy - 30 minut odpoczynku; 2 godziny jazdy (pozwala to przejechać trasę o długości około 500 km). Autokar przed wyjazdem powinien być sprawdzony przez funkcjonariuszy policji.

10. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

11. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

12. O każdym wypadku kierownik wycieczki zawiadamia niezwłocznie rodziców/opiekunów poszkodowanego i dyrektora szkoły.

13. Opiekunowie pełnią swoją funkcję, aż do przekazania ostatniego dziecka rodzicom/prawnym opiekunom po zakończeniu wycieczki. Opiekun nie ma prawa przekazać dziecka innej osobie jak rodzic/prawny opiekun, jeśli nie posiada ona pisemnego upoważnienia rodziców.

26. Procedura bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego

1. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

2. Kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe.

3. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami.

4. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier  i zabaw umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń  i sprzętu sportowego.

5. Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

6. Niedopuszczalne jest wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia.

7. Korzystanie ze sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela.

8. Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów na początku roku szkolnego o zasadach bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu sportowego. Mają obowiązek podania takiej informacji także podczas lekcji z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

10. Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia poza teren szkoły sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu sportowego.

11. Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez ucznia będą usuwane na koszt rodziców / prawnych opiekunów dziecka.

27. Zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji wychowania fizycznego.

1. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na odpowiednio zabezpieczonychi przygotowanych obiektach sportowych.

2. Wchodzenie na salę gimnastyczną podczas przerw oraz poza wynikającymi z planu godzinami wychowania fizycznego jest zabronione bez zapewnionej opieki nauczyciela.

3. Wychodzenie na boisko szkolne w czasie przerw oraz poza wynikającymi z planu godzinami wychowania fizycznego, jest zabronione bez zapewnionej opieki nauczyciela.

4. Grupy ćwiczebne mogą przebywać na sali gimnastycznej i boisku szkolnym tylko w obecności nauczyciela.

5. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie ładu, porządku i dyscypliny.

6. Sprzęt do ćwiczeń można rozstawiać i korzystać z niego tylko w obecności nauczyciela.

7. Przybory do ćwiczeń można pobierać tylko pod nadzorem nauczyciela.

8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.

9. Wspinanie się po drabinkach, kopanie piłki, korzystanie z przyborów i przyrządów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest zabronione.

10. Brutalne zachowanie, krzyki, popychanie jest podczas lekcji wychowania fizycznego są surowo zabronione.

11. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane odpowiednio do pory rok  i miejsca gdzie odbędzie się lekcja ( sala gimnastyczna, boisko przyszkolne).

12. Aktywne uczestnictwo w lekcji w stroju niegimnastycznym jest zabronione.

13. Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie lekarskie, zwolnienie  od rodziców) pozostają pod opieką nauczyciela na sali gimnastycznej lub boisku i biernie uczestniczą w zajęciach.

14. Uczniowie skarżący się na złe samopoczucie są zwolnieni z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do wychowawcy.

15. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora szkoły o każdym poważnym wypadku.

16. Każde nieszczęśliwe zdarzenie należy odnotować w rejestrze wypadków uczniów, który znajduje się u dyrektora  szkoły.

17. Uczeń zostaje zwolniony z lekcji wychowania fizycznego do domu tylko na osobistą lub pisemną prośbę rodzica.

18. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać sali gimnastycznej lub boiska przyszkolnego.

19. W sali gimnastycznej i innych obiektach sportowych w widocznych miejscach umieszczone są tabliczki ze szczegółowymi zasadami bezpiecznego zachowania.

28. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia (stwierdzenia) choroby zakaźnej

1. Nauczyciel, który podejrzewa u ucznia objawy choroby zakaźnej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy, który informuje o tym fakcie higienistkę szkolną.

2. Po przeprowadzonym rozpoznaniu medycznym higienistka szkolna informuje rodziców/prawnych opiekunów i sugeruje wizytę u lekarza specjalisty.

3. Rodzice ucznia są zobowiązani do przekazania informacji o stanie zdrowia ucznia ? stwierdzenie lub wykluczenie choroby zakaźnej.

4.   Po otrzymaniu od lekarza specjalisty potwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej higienistka informuje dyrektora szkoły.

5.   Podczas leczenia uczeń przebywa w domu lub placówce specjalistycznej.

6. Dyrektor zarządza przeprowadzenie wzmożonej dezynfekcji, zgodnie ze wskazaniami udzielonymi  przez higienistkę  szkolną.

7. Wychowawcy, przy współpracy z higienistką  przeprowadzają pogadanki tematyczne i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

8. W uzasadnionych przypadkach szkoła ma prawo zażądać po zakończeniu leczenia od rodziców /opiekunów prawnych zaświadczenia lekarskiego o wyleczeniu dziecka.

29.  Procedura dyżurów nauczycieli

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres obowiązków nauczycieli.

2. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.

3. Ustala się następujące rejony dyżurów:

- parter;

- I piętro.

4. Nauczycieli dyżurujących w poszczególnych rejonach wyznacza Dyrektor.

5. Tworzony jest harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, którego zobowiązani są przestrzegać.

6. Harmonogramy dla wszystkich rejonów zostają zapisane w formie grafiku i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.

7. W czasie nieobecności osoby dyżurującej wszyscy nauczyciele, którzy mają dyżur w danym rejonie zobowiązani są do zabezpieczenia dyżuru, ustalają zastępstwo.

8. W każdym rejonie w czasie przerwy dyżuruje jeden nauczyciel.

9. Dyżury obejmują wszystkie przerwy między zajęciami od początku do ich zakończenia.

10. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godzinie 745, kończy się po przerwie, po ostatniej godzinie zajęć w danym dniu.

11. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek itp.

12. Nauczyciel w czasie dyżuru eliminuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci.

13. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi.

14. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. Na zastępstwo przychodzi inny nauczyciel pełniący tego dnia dyżur w tym rejonie.

15. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji, dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji.

16. Nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

17. W przypadku, gdy uczeń ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do:

- udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność;

- wezwania odpowiednich służb medycznych;

- powiadomienia Dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku;

- zabezpieczenia miejsca wypadku;

- sporządzenia   notatki   z   uwzględnieniem   określenia   miejsca   i   przyczyny wypadku, rodzaju wypadku, zastosowanych środków i własnego działania;

- złożenia  zeznań  do    protokołu    powypadkowego    sporządzanego    przez inspektora bhp.

18. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

19. Nie wywiązywanie się z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe określone w regulaminie pracy.

Załącznik 1 - Odebranie telefonu komórkowego

Oświadczenie

Oświadczam, że w dniu ?????????????????????

odebrałem/am ze szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne  należący do mojej córki/mojego syna      ??????????????????????

(imię i nazwisko dziecka)

?????????????????????????????

(data, czytelny podpis rodzica)

Załącznik 2 - Oświadczenia o niesamodzielnym powrocie ze szkoły

Reczpol, dn. .........................................

............................................................................

/imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna/

...........................................................................

/adres/

...........................................................................

/ tel. kontaktowy/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moje dziecko ........................................................................................ uczeń /uczennica klasy ........................................................................

Szkoły Podstawowej w Reczpolu nie będzie przychodzić do szkoły i wracać po zakończonych zajęciach do domu samodzielnie. Dziecko będzie zawsze odbierane ze szkoły po lekcjach przez rodzica/prawnego opiekuna bądź inną wskazaną osobę.

Deklaruję punktualny odbiór dziecka bezpośrednio po zakończonych zajęciach lub pobycie dziecka w świetlicy szkolnej. Zapoznałem/zapoznałam się z planem lekcji obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 dla klasy ?.....

.................................................................

/czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna/

Załącznik 3 - Oświadczenia o samodzielnym  powrocie ze szkoły

Reczpol, dn. ...........................

.............................................................................

/imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna/

............................................................................

/adres/

...........................................................................

/ tel. kontaktowy/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moje dziecko ............................................................................... uczeń /uczennica klasy ................

Szkoły Podstawowej w Reczpolu będzie przychodzić do szkoły i wracać po zakończonych zajęciach do domu samodzielnie. Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu ze szkoły.

.................................................................

/czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna/

Załącznik 4 - Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej

Zgoda rodziców:

????????????????????????.

(imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ????????????????..

w wycieczce ???????????????.... w dniu ??????.. Koszt wycieczki: ??????????????..

Zbiórka ??????????????????..., powrót??????????????????????????..

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki  i rozwiązaniem wycieczki,  a domem.

Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód  materialnych wyrządzonych przez  moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.

Wyrażam / nie wyrażam/* zgodę na podejmowanie decyzji związanych 
z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika  lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem.

???????????????.                                                         ????????????????????

(data, miejscowość)                                                        (podpis rodziców)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik 5 -  Upomnienie rodziców, gdy dziecko nie spełnia obowiązku szkolnego

Reczpol, dn. ................................

UPOMNIENIE

Na podstawie art. 18  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 5 i 15 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 167) wobec nieuczęszczania zamieszkałego/ej ...............................................................................................................................

od dnia ................................??????. roku do szkoły i braku jakiegokolwiek usprawiedliwienia przyczyn nieobecności wzywam Panią/Pana do spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego najpóźniej od dnia .................................................... roku.

Niezastosowanie sie Pana/i do niniejszego wezwania w ustalonym wyżej terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Poprawiony: poniedziałek, 02 kwietnia 2018 18:37  

sonda

ile czasu dziennie poświęcasz na naukę?
 

Licznik

dzisiaj132
wczoraj642
w tygodniu1401
w miesiącu11991
wszystkie607106
Powered by Kubik-Rubik.de

on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 293 gości 

jest godzina

kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Środa
19 Grudnia 2018
Imieniny obchodzą
Abraham, Beniamin, Dariusz, Gabriela,
Mścigniew, Nemezjusz, Tymoteusz, Urban

Do końca roku zostało 13 dni.
Zodiak: Strzelec